Hoods

Witt WBU60RB

Witt WBU60GCB2 Skabsintegreret

Witt Pure 60 BN-2 Vertikal vægemhætte

Witt Pure 80 BN-2 Vertikal vægemhætte

Witt Piper S2 freehanging hood

Witt Piper W2 Frithængende emhætte

Witt Tower W2 Frithængende emhætte

Witt WCT608G vægemhætte

Witt WFT916G frithængende emhætte

Witt WIE60GCB2 Vægemhætte

Witt WIE90GCB2 Vægemhætte

Witt WSU 90 BCON2 Loftemhætte

Witt WSU 90 SCON2 Loftemhætte

Witt WSU 90 WCON2 Loftemhætte

Witt Nitro 55 BN Skabsintegreret

Witt Nitro 55 BN Skabsintegreret

Witt Nitro 74 BN Skabsintegreret

Witt Nitro 74 BN Skabsintegreret

Witt Metro 55 BN Skapsintegreret

Witt Metro 55 BN Skapsintegreret

Witt Metro 74 BN Skapsintegreret

Witt Metro 74 BN Skapsintegreret

Witt Silk 60 BN Skapsintegreret

Witt Silk 60 BN Skapsintegreret

Witt Silk 74 BN Skapsintegreret

Witt Silk 74 BN Skapsintegreret

Witt Horizon 80 BN Vægemhætte

Witt Horizon 80 BN Vægemhætte

Witt Stream 60 BN Vægemhætte

Witt Stream 60 BN Vægemhætte

Witt Stream 60 WN Vægemhætte

Witt Stream 60 WN Vægemhætte

Witt Stream 90 BN Vægemhætte

Witt Stream 90 BN Vægemhætte

Witt Stream 90 WN Vægemhætte

Witt Stream 90 WN Vægemhætte

Witt Phantom 60 BN Vægemhætte

Witt Phantom 60 BN Vægemhætte

Witt Phantom 90 BN Vægemhætte

Witt Phantom 90 BN Vægemhætte

Witt Cross 90 BN Vægemhætte

Witt Cross 90 BN Vægemhætte

Witt Cross 90 SN Vægemhætte

Witt Cross 90 SN Vægemhætte

Witt Tube Wall BN Vægemhætte

Witt Tube Wall BN Vægemhætte